HiFAE-studien

Högflödesbehandling i hemmet (HFT) har visat sig minska antalet akuta exacerbationer och sjukhusinläggningar i små studier med KOL-patienter.1,2 HiFAE kommer att öka evidensen för fördelarna med HFT i hemmet i en stor kohort med KOL-patienter.

Studiens syfte

Huvudsyftet är att utvärdera effekten av HFT med syrgas i hemmet vad gäller att minska svåra exacerbationer jämfört med långvarig syrgasbehandling (LTOT) hos patienter som tidigare blivit inlagda på sjukhus för en akut KOL-exacerbation. Studien kommer även att utvärdera fördelarna av HFT med syrgas i hemmet på livskvalitet, andningsfunktion, träningsförmåga, kostnadseffektivitet, följsamhet med mera.

Patientpopulation

inklusionskriterier-ikon

Huvudinklusionskriterier*:

 • Patienter med KOL som läggs in på sjukhus för en svår KOL-exacerbation
 • Patienter med LTOT-indikation
exklusionskriterier-ikon

Exklusionskriterier*:

 • Behandling med noninvasiv ventilation eller kontinuerligt positivt luftvägstryck
 • BMI >35 kg/m2
 • Akut COVID-19

Studieinformation

studietyp-ikon

Studietyp

Prospektiv öppen randomiserad kontrollerad multicenterstudie med parallellgrupper

studieledare-ikon

Huvudstudieledare

Dr Maxime Patout (La Pitié Salpetrière Hospital) och Prof. Antoine Cuvelier (Universitetssjukhuset i Rouen)

sponsorer-ikon

Sponsor

Universitetssjukhuset i Rouen – inom det franska socialdepartementets kliniska forskningsprogram**.

Studiedesign

studiedesign-ikon

406 patienter randomiserade till två grupper:
Interventionsgruppen: HFT i hemmet + LTOT
Kontrollgruppen: LTOT enbart

studietidpunkter-ikon

Studieperioden varar under 36 månader, med en uppföljningsperiod på 12 månader, vilket ger en total studietid på 48 månader.

Studiens utfall

Primärt utfall:
Tid till första sjukhusinläggning för KOL med AE eller död

Sekundärt utfall:
Följande utfall kommer bedömas efter 1 år:

 • Förändring från baseline i hälsorelaterad livskvalitet
 • Förändring från baseline i gasutbyte (PaO2, PaCO2 )
 • Förändring från baseline i FEV1 (spirometri)
 • Förändringar från baseline i gångsträcka under 6 minuters gångtest
 • Kliniskt sjukdomsförlopp: överlevnad utan sjukhusinläggning oavsett orsak efter 1 år, total överlevnad, exacerbationsfrekvens
 • Kostnadseffektivitet: total kostnad, kostnad-nytta
 • Följsamhet och tolerans för HFT i hemmiljö
 • Förbättringar i kronisk hypoxi under uppföljning

18 center

Clinical Respiratory News

Följ ResMeds sida Clinical Respiratory News – en bra källa till kliniska nyheter inom andningsvård. [Engelska innehåll]

Support för forskning som leds av huvudprövare

ResMed tror på att stödja etisk, oberoende klinisk forskning, som utförs av kvalificerade externa prövare.

Innehållet i detta dokument är endast avsett för vårdgivare

* Mer information finns på https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05196698

** Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) du Ministère des solidarités et de la santé. Mer information finns på https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-desante-et-medico-social/innovation-et-recherche/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-hospitalier-de-recherche-clinique-phrc

 1. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205. DOI : 10.2147/COPD.S159666
 2. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533. DOI : 10.1016/j.rmed.2009.12.016