Effektiv resurshantering

Piktogram för hållbarhet i cirkel

Vi strävar efter att använda naturens resurser på ett effektivare sätt. Denna grundläggande princip präglar verksamheten på vår produktionsanläggning.

Att använda mindre resurser för att skapa mervärde innebär att vi respekterar att naturens resurser är begränsade och minimerar avfall. På samma gång minskar vi systematiskt våra kostnader.

Energi

5% förbättring i energiintensitet under de senaste 3 åren

Energiförbrukningen har förbättrats genom förändringar i vår produktionsutrustning och tillverkningsprocess. Några exempel är ny effektiv utrustning som roboturtagare och bandsystem som ger högre produktivitet och bättre energiintensitet. Förbättringar i byggnader och uppgraderingar av belysningen bidrar också till att förbättra grundenergiförbrukningen och energiintensitet på våra produktionsanläggningar.

Vi strävar efter att minska våra koldioxidutsläpp genom effektivare produktion och användning av förnybar energi. På huvudkontoret i San Diego och produktionsanläggningen i Sydney har vi installerat solenergisystem, som producerar totalt 200 MWh per år.

Kommersiella byggnader med blå himmel och löv

Vatten

Kontrollerad vattenförbrukning varje dag

Även om vattenförbrukningen i våra tillverkningsprocesser är försumbar fortsätter vi att hitta sätt att minska onödig vattenförbrukning i våra anläggningar och kontorsbyggnader. Vi fokuserar särskilt på att använda vattenbesparande utrustning som snålspolande kranar och toaletter, och sensorstyrda kranar.

På vår enastående anläggning på 12 hektar i Sydney samlar vi upp allt regnvatten från tak och hårda ytor till dammar på området. Reningssystem för dagvatten och biofilter ser till att vattenkvaliteten i dammarna är hög, så att den kan fungera som en livsmiljö för inhemska djur och växter, samt som bevattningskälla för växtligheten på området.

Foto på havsvågor med blå himmel, tagen från vattnet

Papper

Minskad pappersanvändning med över 40 % per anställd sedan 2018

Att implementera digital teknik för att effektivisera många av våra processer bidrar även till att markant minska vår pappersförbrukning.

Andra insatser för att minska pappersförbrukningen är ett centraliserad utskriftssystem och att kommunicera elektroniskt internt i högre grad. Våra stora anläggningar har också uppdaterats med nya mer energieffektiva skrivare och pull print-funktion för att minimera onödiga utskrifter.

Bild på återvunnet papper

Avfall

Vi återvinner 70 % av avfallet från vår verksamhet.

Vi strävar efter att vara så effektiva vi kan, få ut mesta möjliga av de råvaror vi använder och hitta sätt att återanvända eller återvinna det avfall vi producerar. Eller hitta någon annan som kan.
Alla våra produktionsanläggningar och kontor källsorterar avfall för återvinning. Vi återvinner 70 % av avfallet och söker ständigt efter nya sätt att flytta avfallet från deponi så långt det är möjligt. Några aktuella insatser:

  • Förbättrad produktdesign för att minska spill och förpackningsavfall i tillverkningsprocessen ytterligare.
  • Möjliggöra och främja källsortering i produktionen och på kontoren.
  • På vår produktionsanläggning i Sydney skickas allt torrt avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas till värmeverk för förbränning.
Bild på återvunna plastflaskor