Integritetspolicy

Senaste uppdateringen : 10/2021

Detta integritetsmeddelande kan uppdateras när som helst. Alla integritetsmeddelanden anger datum för den senaste uppdateringen. Vi informerar dig om väsentliga ändringar görs i detta integritetsmeddelande.

Detta integritetsmeddelande gäller https://eudev-www.resmed.se. Om du använder andra ResMed-produkter och tjänster, kommer din relation till oss att styras av separata integritetsmeddelanden för varje tjänst.

I detta meddelande avser “du” och “din” personen som använder https://eudev-www.resmed.se. “Vi” och “vår” avser ResMed.

ResMed måste försäkra sig om att integritetsmeddelandet överensstämmer med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och, om tillämpligt, med lokala dataskyddslagar. Dina personuppgifter måste behandlas och skyddas i överensstämmelse med dataskyddsbestämmelserna.

Detta meddelande ger dig information om dina rättigheter och vår praxis i förhållande till sekretess och personuppgifter. Ovan nämnda rättigheter och praxis styr sättet som vi behandlar dina personuppgifter på.

Den här informationen önskar ResMed dela med dig.

Personuppgifter som ResMed samlar in och syftet med denna insamling

När du besöker webbplatsen samlar ResMed in en del av dina personuppgifter via cookies och liknande tekniker. Mer information om användningen av personuppgifter som samlas in via cookies eller liknande tekniker finns i vår Cookiepolicy.

När du begär dokumentation från oss samlar ResMed in följande personuppgifter:

    • Identifieringsuppgifter: namn, efternamn
    • Kontaktuppgifter: e-postadress

Användningen av ovan nämnda uppgifter är nödvändig för att kunna skicka allmänna tips om sömnapné eller behandling av andningssjukdomar till dig. Det här rättfärdigas genom godkännandet som du ger ResMed när du kryssar i rutan till nyhetsformuläret.

Ansvariga för insamling och användning av dina personuppgifter på ResMed

Enheten som ansvarar för dina personuppgifter på ResMed kallas för “dataskyddsombud”. Varje ResMed-enhet har utsett en personuppgiftsansvarig (DPO) som ska ge råd och stötta dataskyddsombudet, vilket säkerställer att ombudet skyddar dina personuppgifter på korrekt sätt. Dataskyddsombudet för dina personuppgifter tillhör följande ResMed-enhet:

ResMed Sweden AB, Jan Stenbecks torg 17, 16440 Kista, Sweden, Tel: 08-477 10 00, privacy@resmed.eu

DPO: ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 Allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex – Frankrike, +33 426 100 200, privacy@resmed.eu.

Förvaringstiden för dina personuppgifter

Tiden som ResMed lagrar dina personuppgifter (förutom data som samlas in via cookies eller liknande tekniker) beror på syftet för insamlandet:

– Kontaktförfrågningar: ResMed bevarar dina personuppgifter så länge det behövs för det särskilda förfrågningssyftet. De lagras i en särskild mapp i e-posten för ResMeds kundservice innan de raderas.

– Klagomål: om förfrågningen i kontaktformuläret identifieras som ett klagomål kommer den att lagras i vårt kvalitetsstyrningssystem i upp till 15 år, så att vi kan spåra klagomålets hantering.

– E-postmeddelanden: ResMed bevarar dina personuppgifter i upp till 3 år från och med den senaste kontakten.

Data som samlas in via cookies eller liknande tekniker kommer att lagras enligt de tidsperioder som anges i vår Cookiepolicy.

Delning av dina personuppgifter med tredje part

Vi varken säljer eller lämnar ut dina personuppgifter. Vi delar endast information enligt de förfaranden som beskrivs i detta integritetsmeddelande och så länge tillämplig lag tillåter det.

Vi kan dela dina personuppgifter

– med alla ResMed-enheter, -kontor eller -företag som kontrolleras av ResMed

– om alla, eller en del av ResMeds verksamheter förflyttas till en annan enhet under en sammanslagning eller en överlåtelse av tillgångar

– på ett kontrollerat och säkert sätt med tredje parter, vårt e-postverktyg (DotDigital), vår värdtjänsteleverantör (AWS), vårt kvalitetshanteringssystem (Trackwise) och vår kundrelationsleverantör (Salesforce). Nämnda registerförare är kontraktsbundna att skydda dina personuppgifter och att endast använda dem i syfte att utföra de tjänster som ResMed bett dem utföra

– om lagen kräver det

– om de krävs som material i en rättsliga förhandling eller för att utöva eller försvara en rättighet som erkänns av lagen.

Överföring av dina personuppgifter utanför EU

ResMed kommer i första hand att använda dina personuppgifter på medlemsstaternas territorium inom europeiska unionen eller i alla andra länder som europeiska kommissionen anser har tillräckligt hög skyddsnivå för personuppgifter enligt landets egna lager, eller enligt dess ratificerade internationella konventioner.

Enligt del 4 ovan kan dock ResMed även dela dina personuppgifter med några av ResMeds enheter som befinner sig utanför EU. Det kan handla om klagomålshantering och externa tjänsteleverantörer som Sparta Systems, eftersom de hanterar underhållet av vår kvalitetssystemhantering (Trackwise).

ResMed understryker att sådan tillgång till personuppgifter endast är möjlig om lämpliga skyddsåtgärder har implementerats för att säkerställa att överföringen följer dataskyddsbestämmelserna. Därför implementerar vi alla lämpliga skyddsåtgärder (exempelvis Europeiska kommissionens standardavtalsklausul) för att säkerställa att all överföring av personuppgifter till tjänsteleverantörer utanför EU överensstämmer med dataskyddsbestämmelserna.

Datasäkerhet på ResMed

Vi använder olika åtgärder för säkerhet och sekretess för att skydda dina data och för att ligga i linje med aktuella dataskyddslagar.

ResMed har även kontrollerat att dina personuppgifter som samlats in på Resmed.no kommer att inhysas på en säker värdcentral i Europa av registerförare som valts ut med stor omsorg och som endast lyder under ResMeds instruktioner.

Trots de säkerhetsåtgärder som vi vidtar måste du vara medveten om att det är omöjligt att garantera total säkerhet för data som skickas över internet. Om vi får bekräftat att dina personuppgifter har hackats, kommer vi att följa relevanta bestämmelser som gäller för informationsskyldighet i samband med dataläckor.

Dina rättigheter och ResMeds användning av dina personuppgifter

Du har rättigheter gällande dina personuppgifter.

Du kan först och främst utöva din rätt till informationstillgång, vilket innebär rätten till information i syfte att du ska kunna förstå hur ResMed bearbetar dina personuppgifter och även rätten att på förfrågan till ResMed få emot en kopia med de personuppgifter som vi har.

Du kan även under vissa villkor be oss radera personuppgifter som vi har lagrade i våra system enligt det som beskrivs ovan. Detta handlar om rätten till annullering av personuppgifter.

Du kan även instruera oss att korrigera dina personuppgifter om du ser att något inte stämmer. Detta är rätten att korrigera personuppgifter.

I vissa fall kanske du vill instruera oss att begränsa vår användning av dina personuppgifter. Detta handlar om rätten till begränsning av personuppgifter.

Du kan även under vissa villkor invända mot ResMed användning av dina personuppgifter. Detta är rätten till invändning mot behandling.

Du kan även när som helst invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte genom att följa instruktionerna för avanmälan i varje marknadsföringsmeddelande som vi skickar ut till dig.

Slutligen har du rätt att instruera ResMed att överföra dina personuppgifter till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör. Det här är rätten till förflyttning av personuppgifter.

Om du bor i Frankrike kan du även ge instruktioner om vad som ska hända med dina personuppgifter efter din död.

För rättigheter som du inte själv kan utöva, vänligen skriv till ResMeds dataskyddsteam: privacy[at]resmed.eu. Vi kommer då att behandla din förfrågan om att utöva dina rättigheter omedelbart och du kommer att informeras om alla åtgärder som vidtas till följd av din förfrågan och inom en tidsperiod på en månad från och med att förfrågan bekräftats som mottagen.

Observera att vissa juridiska krav kan begränsa din begäran om att utöva dina rättigheter. Om detta skulle vara fallet kommer du att informeras.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du upptäcker att vi bryter mot någon specifik, lokal dataskyddslag, har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet i ditt hemvistland, på din arbetsplats eller i det land där överträdelsen ska ha ägt rum.