Lumis HFT

Högflödesbehandling av KOL

Lumis HFT är utformad för att behandla KOL-patienter med befuktning och högflöde. Apparaten kan användas i hemmet och är ett bra val för KOL-patienter som har kronisk hosta med slemproduktion.

Förenkla vardagen med en lättanvänd HFT-apparat

Lumis HFT ger uppvärmd, befuktad luft hela natten* – med eller utan syrgas – med justerbara inställningar för flöde, temperatur och befuktning. Användargränssnittet har designats för att vara intuitivt och enkelt att navigera i. Den påfyllningsbara, uppvärmda befuktaren HumidAirTM och den uppvärmda luftslangen ClimateLineAirTM är enkla att ta isär och rengöra och kan också återanvändas. Lumis HFT är liten, lätt och tyst** så att patienten kan få diskret och bekväm behandling i hemmet.

Enkelt att ställa in, titrera och följa patientens behandling

Det går snabbt och enkelt att ställa in och titrera behandlingen för en ny patient med bara tre inställningar och ett lättanvänt gränssnitt. Det är enkelt att sätta in syrgas med befuktning för KOL-patienter som har kronisk hosta med slemproduktion och som får långvarig syrgasbehandling (LTOT). Syremättnaden kan övervakas vid behov. *** Lumis HFT kan användas med standardreservdelar och tillbehör för ResMed Air10, till exempel filter, befuktare och slangar. Det underlättar såväl utbildning som underhåll och logistik.

Använda Lumis HFT med andra produkter

resmed-climatelineair-tube-cpap-accessory

ClimateLineAir uppvärmd slang

Den uppvärmda luftslangen ClimateLineAir håller en jämn temperatur på den befuktade luften när den passerar genom slangen.

resmed-humidair-humidifier-accessory

HumidAir uppvärmd befuktare

HumidAir uppvärmd befuktare är utformad för att motverka torrhet och nästäppa och kan enkelt sättas in i apparaten.

resmed-air10-oximeter-adapter-accessory

ResMed-oximeteradapter

Med ResMed-oximeteradaptern kan en NONIN Xpod™-oximeter anslutas till en Air10-, Lumis- eller Lumis HFT-apparat för att registrera syremättnadsnivåer.

Garanti och service

Letar du efter information om service och garanti för våra masker och tillbehör?
I vårt resurscenter finns svaren på dina frågor.

 

Så köper du Lumis HFT

Kontakta vår kundtjänst eller din lokala ResMed-representant för information om hur du får tag i våra produkter.

 

Vanliga frågor om Lumis HFT

Ljudnivån beror på vilken flödesinställning som valts, och ljud är alltid en subjektiv upplevelse. Apparaten är utformad för att vara så tyst** att du ska kunna sova eller prata samtidigt som den används.

Ja. Det kan dock hända att behandlingen blir mindre effektiv om patienten andas genom munnen.

Med Lumis HFT sparas behandlings- och apparatdata som kan användas för att bevaka användningen och följa upp subjektiva symtom som dyspné under högintensiv fysisk aktivitet samt sekrethantering. SpO2 kan mätas om apparaten parkopplas med en SpO2-monitoreringsenhet.

Denna kombination rekommenderas inte eftersom det höga flödet främjar koldioxidtransport.

Lumis HFT kan användas med eller utan extra syrgas

Upp till 10 L/min extra syrgas kan tillföras från en syrgaskoncentrator med kontinuerligt flöde, från en syrgasbehållare i hemmet eller från väggtillförsel på sjukhus. Vid behov kan ytterligare syrgas (från en separat enhet) ordineras av läkaren.

Lumis HFT har inga larmfunktioner, men varningar kan avges. För vissa varningar kan inställningarna ändras (t.ex. varningen för tom behållare), medan andra alltid är aktiva.

Nej, invasiv användning och användning vid trakeostomi är kontraindikerat för Lumis HFT.

Uppvärmningen av apparaten tar 10–20 minuter från start, beroende på omgivningens temperatur. Rekommendationen är att patienten väntar tills uppvärmningen är klar innan behandlingen påbörjas. Torkläget inleds automatiskt när behandlingen avslutas och apparaten går över i standby-läge efter 90 minuter.

Nej. Syrgas tillsätts från syrgaskällan och blandas med inandningsluften i apparaten.

Luftfiltret ska bytas ut åtminstone var sjätte månad. Behållaren till den uppvärmda befuktaren ska bytas ut var tredje månad. Luftslangen ska bytas ut var sjätte månad. Slangisoleringen ska bytas ut om den blir sliten eller skadad.

Patienten måste väga mer än 30 kg. Det finns inga specifika åldersgränser.

Lumis HFT är utformad för att användas vid rumstemperatur (18–28 °C).

Relaterade produkter

Behandlingsapparat för noninvasiv ventilation för patienter som andas spontant

Läs mer

Behandlingsapparat för noninvasiv ventilation som kan göras invasiv, för patienter som andas spontant

Läs mer

Behandlingsapparat med invasiv och noninvasiv ventilation för allt från spontanandade till helt beroende patienter

Läs mer

Lumis HFT är inte lämplig för livsuppehållande behandling.
Icke-avtalsenlig bild av näsgrimma – Använd endast näsgrimmor som rekommenderats av ResMed.
*Lumis kan användas i upp till 16 timmar med ett flöde om 15 l/min. Mer information finns i användarguiden. Inställd på befuktningsnivå 3, med omgivningstemp. 23 °C
** ClimateLine Air: 37 dBA med osäkerhet på 2 dBA / ClimateLine Air och 5 l/min extra O2: 45 dBA med en osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt ISO 80601-2-74:2017 (HFT-funktionen)
*** Vid parkoppling med en SpO2-monitoreringsenhet.