Hur fungerar AirCurve™ 10 CS PaceWave-algoritmen?

Algoritmen synkroniseras med patientens egna andningsmönster och härmar naturlig andning för komfort, säkerhet* och lugn.

Minutventilation

minute-ventilation-aircurve10cs-pacewave-resmed

Per juli 2019 är PaceWave den enda ASV-apparat (adaptiv servoventilation) som inriktar sig mot patientens egen aktuella minutventilation.

 • PaceWave-algoritmen beräknar andningsparametrar (frekvens, andningsvågform, tidalvolym) med hög upplösning till glidande medelvärden under 3 minuter för att kunna beräkna patientens egen minutventilation.
 • Målet ställs automatiskt in på 90 % av patientens senaste genomsnittliga minutventilation för att förebygga överventilation.
 • PaceWave jämför patientens aktuella minutventilation med målminutventilationen och reagerar snabbt och exakt på förändringar i minutventilationen.
 • Tryckstödet ökas när minutventilationen sjunker under målnivån, och sänks till den miniminivå som angetts av vårdgivaren när minutventilationen överskrider målnivån.

Andningsfasmappning

andningsfasmappning-aircurve10cs-pacewave-resmed

PaceWave analyserar 13 punkter per andetag och följer dessa noggrant för att kunna justera responsen så att patienten får en behaglig upplevelse.

 • Den högupplösta mappningen av andningsfaser (13 punkter per andetag) gör att PaceWave-algoritmen snabbt upptäcker variationer i minutventilationen baserat på andningsfrekvensen och andningsmönstret.
 • PaceWave-algoritmen anpassar responsen snabbt och exakt efter patientens behov.
  Effektiv synkronisering med patientens egna andningsmönster gör att behandlingen blir mer behaglig.
 • PaceWave lär kontinuerligt in mer och mer om varje patients unika andningsmönster.
 • Easy-Breathe-vågformen härmar vågformen för naturlig andning och tryckstödet synkroniseras med patientens spontana andning. Det gör behandlingen mer behaglig och ökar patientacceptansen.
 • Tryckstödet synkroniseras med patientens spontana andning och anpassas efter minutventilationen för att uppnå måltrycket. Detta gör behandlingen mer behaglig och ökar patientacceptansen.

ASV- och ASVauto-funktion

asv-asvauto-funktion-aircurve10cs-pacewave-resmed

AirCurve 10 CS PaceWave har två funktionslägen: ASV och ASVAuto. Det säkrar en effektiv behandling genom att stabilisera de övre luftvägarna och leverera ett konstant utandningstryck.

 • ASV-funktion: det expiratoriska positiva luftvägstrycket titreras manuellt och ställs in vid behandlingsstart.
 • ASVAuto: det expiratoriska positiva luftvägstrycket justeras automatiskt som respons på prediktiva tecken på obstruktion i de övre luftvägarna (apné, flödesbegränsning och snarkning). Det automatiska expiratoriska positiva luftvägstrycket justeras vid obstruktiva händelser och stabiliserar de övre luftvägarna.

AirCurve 10 CS PaceWave

AirCurve 10 CS PaceWave har utformats för att stabilisera patientens andning. Detta åstadkoms genom:

Variabelt tryckstöd vid inandning

Konstant och justerbart expiratoriskt positivt luftvägstryck (EPAP)

Andningsstöd som synkroniseras med patientens andning

Här får du veta mer om vår ASV*-lösning som har utformats för individanpassad behandling till patienter som har central sömnapné med eller utan obstruktiv sömnapné

Referens:
* ASV-behandling är kontraindicerat för patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA 2–4) med minskad ejektionsfraktion i vänster kammare (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår dominerande central sömnapné.